خبرت هست که بی روی تو، فقط دارم به این فکر می‌کنم که اگه امروز ولیعصر می‌دیدمت چی‌ می‌شد؟