به خودِ یک ماه پیشم فکر می‌کنم و می‌بینم خیلی بهتر شدم. 
به تصویری که تو چهارده پونزده سالگی از بیست سالگیم ساختم هم نگاه می‌کنم و می‌فهمم با اون چیزی که تصور می‌کردم خیلی فاصله دارم. 
و نمی‌دونم واسه اولی خوشحال باشم یا بگم خاک تو سرت که به همینا راضی شدی -_-