نمی‌دونم لوزرِ میدونم یا مساوی؛ ولی قطعا پیروز نیستم.