چرا نمی‌تونم قبول کنم همه رو نمی‌شه راضی نگه داشت؟