دیدن دختری که گوشی‌ش رو تا یه سانتی موشِ مرده می‌بره تا عکس بگیره افسرده‌‌م می‌کنه.