آخرین باری که پای تلفن با کسی بیشتر از دو دقیقه حرف زدم رو یادم نمیاد و حتا نمی‌دونم این خوبه یا بد.