درسته حیاط دانشکده تازگیا شده پارکینگ اساتید، ولی هنوز که می‌تونیم از درخت گوجه‌سبزِ نرسیده بخوریم.