سر کلاس گندِ دیکته گرامر وسط انجمادِ زمان، هوس آب‌هندونه کرده‌بودم و بهم گفت یعنی حالِ دلت خوبه. تو باور نکن.