هر نوع دعایی که واسه تشکیل نشدن کلاسِ واژه‌شناسی کردیم اثر نکرد و استاد با ده دقیقه تاخیر اومد. گفت مادرم که تو شمال بستریه، پدرم هم تازگیا بستری شده، برادرم تو راه اونجا تصادف کرده و حالش خوب نیست. منم اینجا دارم به شما sème یاد می‌دم. نمی‌دونم دیوونه‌ام یا چی.