مشکلم جاییه که طرف قبول نمی‌کنه این حرفش که «هر هفته با یکیه»، در حقیقت یکی از بیانات خاله‌زنک‌های چادر به کمر و سبزی به دستِ هشتاد سال پیشه که از زبان فردی دانشجو و روشن‌فکر بیان شده و به همون اندازه چندش‌آوره. و توجیه می‌کنه که «دانشگاه رو به گند کشیده خب.»

+بعضی‌ها مثل اینکه نفرتشون از غیبت‌کنندگانِ سبزی‌پاک‌کن، صرفا به خاطر رابطه عمیق اون‌ها با سبزیه.