غمگین‌ترین بعد از پیر شدن پدر و مادر، کتابیه که فروش نمی‌ره.