امیلی روزی سه بار صورت ادوارد رو با دستاش قاب می‌گیره و تو چشماش غرق می‌شه. می‌گه «دستقیچی، مگه می‌شه قلبی که نمی‌زنه، بازم بشکنه؟»