نمی‌دانم با این همه تقدمِ تو به همه چیز چه کنم. 
و نمی‌دانی که بینایی‌ام را گرفته‌ای.