من حتی با بیرون کشیدن کتاب‌های فلسفه‌ی مامانم و تاریخِ بابام از انباری و پاک کردن گرد و خاک‌ها‌شون ذوق می‌کنم، خودت تصور کن وقتی تو رو می‌بینم چه حالی می‌شم.