این که یکی زندگیِ شما رو زندگی کنه خیلی حس داغونیه. داغون‌تر اونه که عاشقش باشین و نتونین اون جوری که باید و شاید بهش حسادت کنین. نفهمین دوست دارین به جاش زندگی کنین، یا باهاش.