چرا همیشه دیر رسیدم؟ چرا همیشه ساعت‌های اشتباهی اومدم؟ چرا همیشه شدم «دختر خوبِ روزهای بد»؟