از امشب تا ته قصه والس، از امشب تا ابد، شَل وی دنس؟