هر دختری حق دارد حداقل یک بار در زندگی‌اش یک "تو با بقیه فرق داری" از زبان کسی بشنود؛ هر چند با بقیه فرق نداشته باشد.